Tamiya 1:48 F-16C Viper
Author Ondrej NasinecThe Kit

Tamiya kit, Eduard PE sets, resin sets.
Full build HERE